Търсене на търговец или клон на чуждестранен търговец

Въведете показания код:

състояние към дата