Въведете Единния идентификационен код (ЕИК) на търговеца/ЮЛНЦ в полето ЕИК. Ако подавате заявление за първоначална регистрация на търговец/ЮЛНЦ или за запазване на фирма/наименование, оставете полето ЕИК празно. Изберете вида на заявлението, което ще подавате и укажете дали заявлението се подава за първоначално вписване, промяна на обстоятелства или пререгистрация.
ЕИК
Фирма/ Наименование
 
Образец на заявление   
 
Заявлението се подава